lentopallotuomarit

Historiaa


SLEKL:n tarkoitus

Tarkoituksena on toimia valtakunnallisena lentopalloerotuomarikerhojen keskusjärjestönä.

Se pyrkii omalta osaltaan valvomaan ja ohjaamaan Suomen lentopallotuomaritoiminnan kehitystä ja toimimaan jäsenistön etujärjestönä.
Riippumatta tuomariluokasta, SLEKL toimii kaikkien tuomareiden yhteisenä järjestönä ja keskustelee, neuvottelee Suomen Lentopalloliiton kanssa tuomareita koskevissa asioissa.

 

Historiaa
SLEKL on perustettu 4.5.1996 Tampereella
Alla perustamiskokouksen pöytäkirja.


SUOMEN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHOJEN LIITTO

PERUSTA­MISKOKOUKSEN PÖYTÄ­KIRJA

AIKA: Lauantai 04.05.1996, klo 15.00  
PAIKKA: Varalan Urheiluopisto / Ylämutteri, Tampere  
     
EDUSTETTUNA OLLEET KERHOT JA EDUSTAJAT
 
  Helsingin Lentopal­loerotuomarit Raimo Riek­kola
  Hämeen Lentopalloerotuomarit Veli-Pekka Vir­tanen
  Keski-Suomen Lentopal­loero­tuom­arikerho Kari Heik­kilä
  Keski-Suomen Lentopal­loero­tuom­arikerho Mar­kku Yli­siu­rua
  Lahden piirin Lentopallo­tuomarit Kalle Nieminen
  Satakunnan Lentopal­loero­tuomarikerho Tauno Soraluoma
  Suur-Savon Lentopalloerotuomarit Kimmo Larinoja
  Varsinais-Suomen Lentopallotuomarit Reijo Lehtismäki
  Ylä-Savon Lentopallo­tuomarit
Seppo Karkkonen
  Ylä-Savon Lentopallo­tuomarit Rauno Ma­las­su
  Ylä-Savon Lentopallo­tuomarit Oiva Ris­sa­nen
     
     
1. § Veli-Pekka Virtanen avasi kokouksen ja toivotti erotuomarikerhojen edustajat tervetulleeksi.
   
2. § Todettiin, että paikalla on edustettuna kahdeksan (8) lentopalloero­tuomari­kerhoa.
Todettiin kaikkien osanottajien olevan omien edustamiensa kerhojen viral­lisia edustajia.
   
3. § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Pekka Virtanen ja sihteeriksi Markku Ylisiurua.
Päätettiin, että perustavan kokouksen pöytäkirjan allekir­joit­taa yksi (1) edustaja kustakin paikalla ole­vas­ta erotuomarikerhosta.
Päätettiin, että Keski-Suomen Lentopalloerotuomarikerhosta Markku Ylisiurua, perustavan kokouksen sih­­­­­­­teerinä, ja Ylä-Sa­­­von Len­to­pallotuoma­reis­ta Oiva Ris­sanen allekir­joittavat pöytäkirjan
   
4. § Päätettiin perustaa Suomen Lentopalloerotuomarikerhojen liitto (SLEKL).
   
5. § Hyväksyttiin työryhmän laatimat säännöt Suomen Lentopalloerotuomarikerhojen lii­tolle.
Päätettiin, että liiton ensimmäinen toiminta- ja tilivuosi päättyy 31.05.1997.
Päätettiin, että hallituksen ensimmäinen toimintakausi päättyy 31.05.1998, jolloin hallitus arpoo sään­tö­­jen määräämät ensimmäiset erovuoroiset henkilöt.
   
6. § Uuden liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Veli-Pekka Virtanen.
   
7. § Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
  Reijo Lehtismäki Varsinais-Suomen Lentopallotuomareista
  Kalle Nieminen Lahden piirin Lentopallo­tuomareista
  Raimo Riekkola Helsingin Lentopal­loerotuomareista
  Oiva Rissanen Ylä-Savon Lentopallo­tuomareista
  Tauno Soraluoma Satakunnan Lentopal­lo­erotuomarikerhosta
  Markku Ylisiurua Keski-Suomen Lentopal­loero­tuom­arikerhosta
   
8. § Oiva Rissasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallituksen valittiin Kimmo Larinoja Suur-Savon Len­topal­loerotuomareista.

Päätettiin, että hallituksen muut varajäsenet valitaan, ensisijaisesti muista kuin paikalla olleista ker­hois­ta, elokuussa 1996 Lappeen­rannan liit­to­ko­kouk­ses­sa. Erotuomariker­hojen toivotaan valitsevan valmiiksi edustajansa tai muutoin va­ra­jäsenet valitaan samasta kerhosta kuin varsinaiset jäsenet.
   
9. § Päätettiin, että Suomen Lentopalloerotuomarikerhojen liiton liittymismaksu on kol­­­mesataa (300) mark­­kaa / lentopalloerotuomarikerho.

Päätettiin, että varsinainen jäsenmaksu on viisikymmentä (50) markkaa jo­kai­sel­­ta alkavalta kahdelta­kymme­neltäviideltä (25) jäseneltä.
   
10. § Päätettiin, että liittokokous Lappeenrannassa elokuussa 1996 valitsee lii­tol­le kaksi (2) varsinaista ja heille kaksi (2) varatilin­tarkastajaa.
   
11. § Puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta, erittäin po­sitiivisesta suhtautu­misesta se­kä asiallisista pu­heenvuo­roista uuden liiton perustamisek­si.

Puheenjohtaja totesi kaikkien päätösten olleen yksimielisiä ja toivoi kaik­kien lentopalloerotuomarien yh­teistä panosta uuden liiton toiminnan käyn­nis­tämiseksi.
   
12. § Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.45.
     
     
  Veli-Pekka Virtanen
perustavan kokouksen puheenjohtaja
Markku Ylisiurua
perustavan kokouksen sihteeri
     
     
  Kimmo Larinoja Reijo Leh­tismäki
     
     
  Kalle Nie­minen Raimo Rie­kkola
     
     
  Oiva Ris­sanen Tauno So­raluoma